VETBASE FÖRSÄKRINGSSKOLA DEL 1

Fakta om dolda fel

KONSUMENTKÖPLAGEN § 20 a

° 1 Juli 2002

° Ett fel som visar sig inom 6 månader från det
att varan avlämnats anses ha funnits vid avlämnandet,
om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans
eller felets art.
° Säljaren ska bevisa att felet inte förelåg.

FRISKINTYG

° Inte äldre än 7 dagar.
° Inga påpekande.
° Säljarens enda bevis på att valpen/hunden
var frisk vid leveransen.

SYNLIGT FEL

° T.ex navelbråck är ett synligt fel som finns vid
leveransen
° Påpekanden på veterinärintyget:

° Rinnande ögon
° Öronvax
° Blåsljud
° Mindre än övriga valpar

SYNLIGT FEL VID LEVERANSEN

° Är som att försäkra ett hus som brinner
° Ersätts varken på dolda fel/inviduella försäkringen

REKLAMATIONSTIDEN ÄR 3 ÅR FRÅN 1 APRIL 2005

° Från leveransdagen och 3 år framåt
° 3 år och en dag ( efter leveransdagen ) är det för sent
° Köparen ska reklamera felet så fort denna fått vetskap om felet
° Inom skälig tid - 2 månader = skälig tid

UPPFÖDARENS ANSVAR FÖR DOLDA FEL

° Hundar som säljs av SKKs överlåtelseavtal säljs huvudsakligen som sällskapshundar
° Fel föreligger om hunden inte går att använda till det avtalade målet
° Som säljare ansvarar man endast för så kallade dolda fel hos hunden, dvs fel som förelegat men
som inte varit synliga eller kända vid leveranstillfället

VAD ÄR ETT DOLT FEL ?

° Dolt fel =
a sjukdom eller annan defekt som påverkar hundens funktion som sällskapshund…
b …som funnits redan vid tidpunkten för leveransen
c …men som visar sig först senare

HÖFTLEDSDYSPASI = HD

PREJUDIKAT

° Högsta Domstolen HD-dom 12 april 1989 (NJA 1989 s 156)
° HD fastställer att HD är ett dolt fel
° HD säger i sin dom ” att fröet till ” att utveckla HD förelåg vid leveransen

NÅGRA ANDRA EXEMPEL PÅ DOLT FEL

° Renal dysplasi
° Demodex
° Aorta stenos
° Blåsljud
° Porta cava shunt
° Pelvic bladder ( missbildad urinblåsa )
° Addison ( HR dom, 100923, FT 1561-09 )

SÄLJARENS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER

Avhjälpande = säljaren har rätt att i första hand själv avhjälpa felet på egen bekostnad. Detta innebär att säljaren bekostar vetrinärvårdskostnader som maximalt uppgår till hundens pris

2. Omleverans = säljaren har rätt att i andra hand erbjuda omleverans, vilket köparen kan kräva om det kan ske utan skälig kostnad för säljaren. Omleverans är dock ovanlig vid
hundköp då det sällan finns en likvärdig hund att leverera istället

3. Prisavdrag = om felet kvarstår och inte går att avhjälpa men köparen vill behålla hunden skall säljaren ge köparen ett prisavdrag som motsvarar felet

4. Hävning = om felet är väsentligt eller inte går att avhjälpa har köparen rätt att häva köpet. Hunden lämnas i sådana fall tillbaks till säljaren och hela köpeskillingen betalas åter.

HÄVNINGSRÄTT

° dolt fel
° väsentligt fel
° fungerar inte till ändamålet sällskapshund

SÄLJARENS ANSVAR VID DOLT FEL

° Veterinärkostnader
° Medicin
° resekostnader, ersättning 18,50 kr/mil
° upp till inköpspriset

Övrigt

Info om valpen Köpekontraktet

Bilagan ska företrädesvis användas till att informera om allt som är avvikande med den aktuella valpen, anmärkningar som framkommit vid veterinärbesiktningen och viktig information om föräldradjuren, till exempel om någon av dem har lindrig höftledsdysplasi eller dylikt. Även exteriöra fel, som inte noteras vid veterinärbesiktningen, till exempel otillåten färg, avvikande pälskvalitet med mera, ska antecknas. Gör man som uppfödare ett prisavdrag ska detta också noteras i bilagan tillsammans med vilket fel det rör sig om.

Under "Information från uppfödaren" på framsidan av avtalet framgår tydligt att säljaren intygar att denne har delgivit köparen "väsentlig information om kända sjukdomar/defekter hos avelsdjuren samt den aktuella hunden". Det föreligger inga hinder mot att informera om den aktuella rasen genom en så kallad "informationsbilaga". Bilagan får dock inte användas för att friskriva sig från framtida och vanliga sjukdomar hos den aktuella rasen.