På det senaste mötet för Arbetsgruppen för exteriör sundhet stod dom brakycefala, kortskalliga raserna i fokus

Åke Hedhammar Saxat “ Helena Skarp uppdrogs att ta fram ett uttalande om varför SKK arbetar med brakycefalproblematiken, detta ska rikta sig till hela organisationen. Budskap: Vi gör detta för hundarna. “  Heja SKK !!!!!

Åke Hedhammar

Saxat “ Helena Skarp uppdrogs att ta fram ett uttalande om varför SKK arbetar med brakycefalproblematiken, detta ska rikta sig till hela organisationen. Budskap: Vi gör detta för hundarna. “

Heja SKK !!!!!

2018-08-28 Sida 1/6

SKK/AG-ES nr 3 2018

2018-08-28

Minnesanteckningar förda vid Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, AG-ES, möte 2018-08-28

Närvarande: Kurt Nilsson, Patrik Cederlöf, Maria Lönnhammar, Karin Brostam-Berglund, Åke Hedhammar

Adjungerade från kansliet: Kjell Svensson, Helena Skarp
Anmält förhinder: Anna Törnlöv, ledamot, Linda Andersson, kansliet.

Minnesanteckningar: Lotta Olsson1. Mötet öppnas.

Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare.

Att justera dagens minnesanteckningar valdes Karin Brostam-Berglund.

3. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

4. Föregående minnesanteckningar.
Gicks igenom och noterades att följande saknades: En arbetsgrupp utsågs för att arbeta med AG-ES delaktighet vid exteriördomarkonferensen för brakycefala raser 15-17 november 2019. Arbetsgruppen består av: Patrik Cederlöf, sammankallande, Maria Lönnhammar, Helena Skarp och Linda Andersson alt. Åke Hedhammar. Sekreterare: Lotta Olsson
Minnesanteckningarna lades därefter till handlingarna.

5. Resultatrapporter.

Gicks igenom och lades till handlingarna

6. Rapporter, arbetsgrupper och ledamöter

6.1 Uppdrag från SKKs centralstyrelser, CS, att ta fram underlag till att kunna stänga av hund från tävling, utställning och avel på grund av hälsoskäl.
Arbetsgruppen som på förra mötet utsetts att ta fram detta presenterade sitt förslag vilket diskuterades. En ordentlig konsekvensanalys måste göras och det är många frågeställningar att ta hänsyn till.

Kansliet uppdrogs att till nästa möte arbeta vidare med konsekvensanalys för förslaget.

SKK/AG-ES nr 3 20182018-08-28 Sida 2/6

6.2 Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen för brakycefala raser hösten 2019. Arbetsgruppen som vid förra mötet utsetts att arbeta med denna konferens hade sitt första möte den 23 augusti. Minnesanteckningarna från mötet gicks igenom. Förarbetet till denna konferens är mycket viktigt så att budskapet når fram om vad SKK står för och varför fokus riktas på brakycefalproblematiken. Viktigt med samsyn mellan presentationer och domarkompendier. Arbetsgruppen planerar möten med både rasklubbar och presentatörer. Nästa möte för arbetsgruppen är den 16 oktober.

6.3 Arbetsgruppen för kommunikation.
Lotta Olsson informerade om att det i nästa nummer av Hundsport special kommer en presentationav AG-ES arbete. Ett Nyhetsbrev kommer att tas fram under hösten. För att effektivare kunna nå ut med SKK ́s budskap när det gäller brakycefalproblematiken önskar AG-ES ta hjälp av en kommunikatör. Beslutades äska medel från CS för att kunna genom föra detta.

6.4 Arbetsgruppen för att se över beslut tagna av CS gällande brakycefala raser. Arbetsgruppen som utsetts att arbeta vidare med detta har haft ett första möte den 23 augusti. Minnesanteckningarna från mötet gicks igenom. Viktigt i fortsatt arbete är kommunikation inom och utom organisationen, att berörda parter hålls uppdaterade om det arbete som pågår. Arbetsgruppens nästa möte är den 16 oktober.

6.5 BSI/SRD översättningen.
Lotta Olsson meddelade att BSI/SRD nu är översatt till svenska. Planen är att det ska vara tryckt till seminarium för länsklubbarnas utställnings- och domaransvariga i slutet av oktober. Karin Brostam Berglund utsågs att korrekturläsa.

6.6 Sammanställning av CS beslut gällande arbetet med de brakycefala raserna. Sammanställningen som Helena Skarp uppdrogs att göra på förra mötet gicks igenom. Flera av besluten är genomförda, några är pågående men flera är inte påbörjade.
En arbetsgrupp är redan tillsatt att arbeta med besluten.

6.7 Rapport från kansliet
Kjell Svensson: Meddelade CS beslut att även pekingese ska ingå bland de raser som CS vill rikta extra fokus på när det gäller brakycefalproblematiken.

Helena Skarp: Berättade om arbeten som pågår:

 • -  En artikel om brakycefalproblematiken kommer att publiceras i tidningen

  Resumé som vänder sig till marknadsförare.

 • -  En artikel om SKKs arbete med avelsfrågor kommer att publiceras i någon av

  veterinärtidningarna.

 • -  Möte i Samverkansgruppen för djurvälfärd i vecka 36.

SKK/AG-ES nr 3 20182018-08-28 Sida 3/6

 • -  SKK deltar med föreläsare och monter vid en genetik konferens för veterinärer i oktober. Där kommer även samverkansgruppen att ha en monter om brakycefalproblemtiken.

 • -  Smuggelhundskampanjen har haft stor spridning via SKKs facebooksida. Frågan engagerar organisationens uppfödare och medlemmar.

  Linda Andersson meddelade genom Åke Hedhammar att arbetet med att ta fram Intyg inför avel, kommer att slutföras i slutet av november.

  7. Ärenden
  7.1 Inkomna SRD sammanställningar från rasklubbarna.
  Sammanställningar från 17 rasklubbar har inkommit. Beslutades att dessa delas upp mellan arbetsgruppens ledamöter för genom gång till nästa möte. AG-ES tackar raskubbarna för de insända sammanställningarna.
  Beslutades även att Lotta Olsson gör ett utskick till våra svenska exteriördomare om att SRD-rapporterna är viktiga för att fästa uppmärksamhet på problemen och även förtydliga vad de används till.

  7.2 Kommunikation och samsyn.
  I AG-ES delegeringsordning står det att arbetsgruppen ska ha ansvar för att information och samsyn når ut i organisationen.
  Den så viktiga kommunikationen diskuterades åter. Det finns problem med att information om tagna beslut och annan viktig information som skickas ut ”stannar påvägen” och inte når berörda parter.
  Helena Skarp uppdrogs att ta fram ett uttalande om varför SKK arbetar med brakycefalproblematiken, detta ska rikta sig till hela organisationen. Budskap: Vi gör detta för hundarna.

8. Protokoll och cirkulär.

8.1 FCI 37 2018 Protokoll från FCI General meeting AG-ES noterade informationen

8.2 FCI Protokoll från FCI Show Judges Commission 24 /2 och 25 /2 AG-ES noterade informationen.

8.3 Protokoll från SKKs Domarkommitté, DK, 3 2018 AG-ES noterade informationen.

8.4 Protokoll från SKKs Avelskommitté, AK, 3 2019 AG-ES noterade informationen.

SKK/AG-ES nr 3 20182018-08-28 Sida 4/6

8.5 Protokoll från SKKs Centralstyrelse, CS, 3 2018
AG-ES önskar ett förtydligande från CS gällande beslutet att även Pekingese ska vara en av de raser som extra uppmärksammas när det gäller brakycefalproblematiken, vad rasen ska inkluderas i.

8.6 Protokoll från Nationella Dopingkommissionen, NatDopK, 2 2018. AG-ES noterade informationen.

9. Information och rapporter

9.1 Junior- och veteranchampionat infört i Danmark.
Diskussion fördes, när ska hundar premieras? Våra utställningar har som syfte att vara en del i avelsutvärderingen och då ska det vara den ”färdiga” hunden som premieras.Veteranchampionat kan vara motiverat, att man premierar hundar med bibehållen fräschör även upp i åldrarna.

9.2 Rapport från Göran Bodegård.
Reseberättelse från ett domaruppdrag som Göran Bodegård hade haft att döma fransk bulldogg i England.
AG-ES tog del av rapporten och tackade för denna.

9.3 Brev till icke deltagande domare vid det särskilda domarseminariet 23 februari 2018.
AG-ES tog del av informationen.

9.4 Konferens i EU parlamentet om hundars hälsa.
Åke Hedhammar berättade om bakgrunden till denna konferens uppkomst. Det har varit stort fokus på hundars hälsa relaterat till deras exteriöra överdrifter vid olika veterinära konferenser runt om i världen. Konferensen i Europaparlamentet visar att man nu tar denna problematik på stort allvar.

10. Pågående ärenden

10.1 SRD-filmen.
Filmning kommer att ske på Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo bruk, Sandviken den 1 september. Karin Brostam Berglund kommer att vara på plats för att bistå produktionsbolaget Take Off. Intervjuer med de domare som ska vara med i filmen kommer att ske under september. Filmen är planerad att vara färdig under senhösten.

10.2 Inventering mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. Projektplanen gicks igenom. Åke Hedhammar och Lotta Olsson föredrog hur långt arbetet kommit så här långt. En första prov inventering kommer att ske 6 september på SKKs kansli där två hundar av varje ras kommer att delta. Rasklubbar har ombetts komma in med förslag på inventeringstillfällen för hösten 2018 och 2019. Samtliga

SKK/AG-ES nr 3 20182018-08-28 Sida 5/6

inventeringar hoppas vara klara under 2019 för att en slutrapport med åtgärdsplan ska vara klar under 2020.

11. Övriga ärenden.

11.1 Fråga från Pekingeselogen.
Frågan gällde om man kan utläsa förekomsten av SRD problem i ett antal medskickade kritiker. AG-ES diskuterade detta och uppdrog till Lotta Olsson att besvara Pekingese- logen.

11.2 Uppdrag från DK.
Att tillsammans med Nina Karlsdotter från DK granska domarkompendium för shar peiutsågs Kurt Nilsson. Helena Skarp bistår med material gällande uttalanden som gjorts av SKK om shar pei.

11.3 Dokument med information till domare som ska döma SRD-raser.
Dokumentet som finns både i en svensk och en engelsk version innehåller mycket bra information. Diskuterades om det kan vara möjligt att lägga till en förkortad version till det avtal/bekräftelse som signeras av domaren vid inbjudan, i de fall då domaren ska döma en av de SRD listade raserna. Uppdrogs till Karin Brostam-Berglund att uppdatera dokumenten.

11.4 Fråga från en exteriördomare om dokumentet: Bedömning av ögon.Frågan diskuterades och uppdrogs till Karin Brostam-Berglund att besvara frågeställaren.

11.5 Brev från exteriördomare: Tankar om SRD genomgångarna.
Brevets innehåll diskuterades. AG-ES tackar för synpunkterna och håller med om att det skulle vara bra om det alltid hölls en gemensam genom gång på morgonen innan bedömningarna börjar. Dock är det idag upp till varje utställningsarrangör att bestämma hur informationen delges domare och övriga funktionärer vid den aktuella utställningen.

12. Nästa möte

Nästa möte: 11 oktober, SKKs kansli, Rotebro. Resterande möte under 2018: 20 november.

13. Mötet avslutades härmed och ordförande Kurt Nilsson tackade alla deltagande.

Protokoll

Lotta Olsson Justeras

Kurt Nilsson, ordförande

Karin Brostam Berglund

SKK/AG-ES nr 3 20182018-08-28 Sida 6/6

hund-jpg-1.jpeg